Lekòl Piblik Newark yo prezante Anyè Resous Kominotè yo a sou entènèt la

Nan anyè nou an w ap jwenn òganizasyon ki nan Vil Newark ak nan ozalantou yo ki bay fanmi yo sèvis pou sipòte ak ankouraje reyisit akademik elèv nou yo.

Nou espere l ap sèvi yon gid ki enpòtan pou fanmi yo, aksyonè NPS yo ansanm ak gran kominote Newark la.

Loading...

Pwogram

Pwogram Idantifikasyon Minisipal Vil Newark (City of Newark Municipal ID Program)

La Casa de Don Pedro

Habitat for Humanity of Greater Newark, Inc.

Fondasyon Wight

Koneksyon Gwosès ak Edikasyon Parantal nan Essex (Essex Pregnancy and Parenting Connection)

Sant Elèv Dr. Marion A. Boldern (Dr. Marion A. Bolden Student Center)