Lekòl Piblik Newark yo prezante Anyè Resous Kominotè yo a sou entènèt la

Nan anyè nou an w ap jwenn òganizasyon ki nan Vil Newark ak nan ozalantou yo ki bay fanmi yo sèvis pou sipòte ak ankouraje reyisit akademik elèv nou yo.

Nou espere l ap sèvi yon gid ki enpòtan pou fanmi yo, aksyonè NPS yo ansanm ak gran kominote Newark la.

Loading...

Pwogram

Èd pou Timoun ak Sèvis pou Fanmi (Children’s Aid and Family Services) – Pwogram pou Fanmi WISE

Pwogram Idantifikasyon Minisipal Vil Newark (City of Newark Municipal ID Program)

Pwojè Lidèchip Sadie Nash (Sadie Nash Leadership Project)

Pwogram Sant Aprantisaj Terapetik Newark Beth Israel (Newark Beth Israel Therapeutic Learning Center Program)

Sosyete Kominotè Ironbound (Ironbound Community Corporation) – ICC

Sant pou Èd Essex ak West Hudson