Lekòl Piblik Newark yo prezante Anyè Resous Kominotè yo a sou entènèt la

Nan anyè nou an w ap jwenn òganizasyon ki nan Vil Newark ak nan ozalantou yo ki bay fanmi yo sèvis pou sipòte ak ankouraje reyisit akademik elèv nou yo.

Nou espere l ap sèvi yon gid ki enpòtan pou fanmi yo, aksyonè NPS yo ansanm ak gran kominote Newark la.

Loading...

Pwogram