Lekòl Piblik Newark yo prezante Anyè Resous Kominotè yo a sou entènèt la

Nan anyè nou an w ap jwenn òganizasyon ki nan Vil Newark ak nan ozalantou yo ki bay fanmi yo sèvis pou sipòte ak ankouraje reyisit akademik elèv nou yo.

Nou espere l ap sèvi yon gid ki enpòtan pou fanmi yo, aksyonè NPS yo ansanm ak gran kominote Newark la.

Loading...

Pwogram

Sant Elèv Dr. Marion A. Boldern (Dr. Marion A. Bolden Student Center)