Patenarya pou Timoun nan Essex yo (Partnership for Children of Essex)

Patenarya pou Timoun nan Essex (Partnership for Children of Essex, PCE) se yon òganizasyon jesyon swen (CMO) prive san bi likratif ki konsakre l nan ede jèn ki gen bezwen konplèks, tankou: bezwen emosyonèl/konpòtmantal, entèlektyèl/devlopmantal ak jèn k ap konsome sibstans. PCE fè pati Sistèm Swen pou Timoun nan New Jersey yo. PCE itilize yon modèl swen global pandan y ap travay an patenarya ak jèn yo ak fanmi yo nan konsepsyon ak mizannèv yon plan swen ki espesifik ak fòs jèn yo ak bezwen endividyèl yo. PCE pran angajman pou kenbe jèn yo an sekirite lakay yo, nan lekòl yo ak nan kominote yo.

Read More