Atizay Newark (Newark Arts)

Objektif Atizay Newark (Newark Arts) se pou pataje resous, devlope kolaborasyon ak opòtinite entèfonksyonèl, fè pwomosyon efò pou pledwaye, bay asistans nan devlòpman yon piblik ak sansibilizasyon piblik pou atizay ak kilti, epi sèvi kòm yon resous kiltirèl kominotè.Atizay Newark (Newark Arts) egziste pou amelyore kalite lavi pou atis yo nan Newark, òganizasyon atizay yo, ak rezidan yo gras ak inisyativ dirab ki founi salè pou pèmèt yo viv, amelyore edikasyon nan lide pou yon meyè preparasyon pou inivèsite, ogmante asyèt fiskal la epi kreye yon pi gwo angajman sivik.

Read More

La Casa de Don Pedro

La Casa desèvi plis pase 50,000 moun prensipalman nan Zòn Metwopolitèn Newark ak Konte Essex. Zòn sèvis prensipal òganizasyon an se Gran Nò Newark, ak yon devlòpman kominotè konplè ki sible pou kominote Lower Broadway la. Kominote nou an reflete yon pwofil demografik divèsifye de yon popilasyon Ispanik ak Afwo-Ameriken. La Casa de Don Pedro reponn ak bezwen kominote nou yo grasa pwogram konplè ki ankouraje moun yo e remete lavi nan katye yo, a chak etap dewoulman yo.

Read More

Imajine Newark (Imagine Newark)

Imajine (Imagine), Yon Sant pou Moun fè Fas ak Pèt, se yon sant sipò pou dèy pou timoun, jèn adilt ak fanmi jere lanmò oswa maladi ki chanje lavi yon paran, sè oswa frè oswa pitit. Imajine (Imagine) ofri sipò pou dèy ant kanmarad gratis pandan tout ane a pandan tout tan ki nesesè a. Aktyèlman n ap sèvi plis pase 285 patisipan ki soti nan 55 vil nan sant nou an chak de (2) semèn. Objektif Imajine (Imagine) se pou l kreye kominote kote dèy ak pèt transfòme pou vin tounen rezilyans, anpati ak konpasyon; epi kreye kominote kote okenn timoun pa fè dèy poukont yo.

Read More

Essex ResourceNet

ResourceNet Konte Essex la se yon resous sou entènèt ki founi yon gwo evantay enfòmasyon sou sipò, resous ak sèvis pou fanmi yo nan Konte Essex la. Fanmi New Jersey yo ka jwenn aktivite lwazi, pwofesyonèl swen sante, gwoup sipò ak evènman espesifik nan zòn ou an. Si w se yon rezidan Konte Essex, NJ, tanpri, vizite sitwèb la epi abone pou w resevwa Evènman ak Nouvèl Chak Mwa.

Read More