Komite Sèvis Zanmi Ameriken (American Friends Service Committe) – AFSC

Partner Overview

Service Overview

Biwo Newark la abrite Pwogram pou Dwa Imigran yo, baz Pwogram Jistis Gerizon an (Healing Justice Program) nan New Jersey, epi sit sou entènèt la pou Pwojè EstajMetwo New York la.

Pwogram pou Dwa Imigran an entegre sèvis jiridik, pledwaye ak òganizasyon, pandan yo founi reprezantasyon legal nan dosye imigrasyon ki difisil yo epitou asire yo tande vwa imigran yo nan deba sou politik yo nan New Jersey ak lòt kote.

Gade Depliyan Pwogram nan anba la a pou w jwenn yon Lis Referans Avoka
Tanpri, rele pou w jwenn plis enfòmasyon-Nou Pa resevwa San Randevou

Loading...