ASPIRA New Jersey

Partner Overview

Service Overview

ASPIRA vize pou l desèvi jèn Latino yo ak lòt jèn ki vilnerab nan Newark, New Jersey N ap chèche responsabilize kominote nou an atravè pledwaye ak edikasyon epi devlòpman lidèchip kay jèn nou yo.

-Pwogram Rechèch ak Plasman Karyè pou Adilt (Adult Career Search and Placement Program)
-Sant Siveyans Leswa (Evening Reporting Center)
-Pwogram Sant Aprantisaj Kominotè 21yèm Syèk Nita M. Lowey (Nita M. Lowey 21st Century Community Learning Centers Program)

Loading...