Sant Edikasyon Siperyè (Best in Class Education Center)

Partner Overview

Service Overview

Anrichisman- Kou ki fèt nan ti gwoup yo reponn ak kapasite endividyèl elèv yo nan Matematik ak Angle, sa ki bati yon baz konpetans ak refleksyon kritik.

Leson Prive- Titè eksperimante travay sere avèk elèv yo pou devlope konpetans yo nan etid, konfyans nan tèt yo ak endepandans yo.

Preparasyon Tès pou Elèv Ki Gen Don yo- Pratik sou kijan pou pran tès ak devlòpman konpetans pou egzamen admisyon nan pwogram pou elèv ki gen don yo.

Loading...