Klèb Tigason ak Tifi Newark (Boys & Girls Club of Newark)

Partner Overview

Service Overview

Klèb Tigason ak Tifi Newark la ofri plizyè santèn timoun nan Newark yon espas sekirize pou yo aprann fè chwa pozitif pou lavi yo, etabli bon abitid epi devlope konpetans akademik yo. Pèsonèl nou an ki byen fòme sou plan pwofesyonèl bay sipò, pasyon ak konsèy pou asire chak timoun gen opòtinite pou atenn tout potansyèl yo epi grandi pou tounen jèn gason ak fanm ki gen konfyans nan tèt yo, ki reyisi.

Klèb Tigason ak Tifi Newark gen kat pwogram prensipal:

♦Apre lekòl
♦Ete
♦Adolesan
♦Sante Kominotè

Tanpri vizite sitwèb la pou plis enfòmasyon.

Loading...