Òganis Byenfezans Katolik Achidyosèz Newark (Catholic Charities of the Archdiocese of Newark) – CCANNJ

Partner Overview

Service Overview

-Pwogram Edikasyon Debaz pou Adilt la ofri aksè sou plas ak Angle Kòm yon Dezyèm Lang ak preparasyon pou GED. Pwogram Preparasyon pou GED a ofri GED nan yon anviwònman salklas
-Sèvis adopsyon
-Edikasyon pou timoun piti , kalite siperyè e a yon pri abòdab pou timoun nan Newark, Bloomfield ak Elizabeth
-Abri dijans pou moun ki sanzabri yo ak pou moun ki sewopozitif yo
-Lojman a yon pri abòdab pou fanmi ki gen revni fèb yo
-Sèvis Sante Konpòtmantal
-Sèvis pou Timoun ak Fanmi
-Aksè Kominotè ak Sèvis Benevola
-Sèvis konsèy ak sipò pou jèn ki ekspoze ak risk yo ak fanmi yo
-Edikasyon
-Sèvis VIH/Sida
-Sèvis Lojman
-Sèvis Imigrasyon
-Fòmasyon pwofesyonèl
-Pwogram pou granmoun aje yo
-Èd sikolojik ak sikyatrik pou moun ki gen maladi mantal yo
-Devlòpman Mendèv

Loading...