Èd pou Timoun ak Sèvis pou Fanmi (Children’s Aid and Family Services) – Pwogram pou Fanmi WISE

Partner Overview

Service Overview

Èd pou Timoun ak Sèvis Fanmi (Children’s Aid and Family Services) ranfòse fanmi yo epi responsabilize moun yo – timoun ak adilt menm jan – pou yo atenn tout potansyèl yo. Avèk motivasyon nou jwenn nan konpasyon epi nan patenarya avèk kominote a, nou reyalize diferans pozitif ki dire nan lavi moun nou desèvi yo. Nou ofri sèvis kalite siperyè, inovan pou timoun yo, adilt yo ak fanmi yo ki favorize devlòpman ak byennèt sosyal, edikatif ak emosyonèl.

Loading...