Vil Newark: Depatman Sante ak Byennèt Kominotè (Department of Health and Community Wellness)

Partner Overview

Service Overview

Depatman Sante ak Byennèt Kominotè a ofri epi fè pledwaye pou sèvis swen sante, sosyal ak anviwònmantal konplè pou sitwayen Newark yo ak lòt konsomatè pou asire yon nivo optimal sante ak byennèt. Sèvis sante piblik yo gen ladan yo kontwòl tibèkiloz (TB), tretman pou maladi transmisib yo, sèvis vaksinasyon, verifikasyon byennèt, sèvis laboratwa, swen dantè, maladi ki seksyèlman transmiib (MST), referans tout Patnè CRD yo bay espesyalis pou swen pedyatrik ak swen bay adilt.

Loading...