Pwogram Idantifikasyon Minisipal Vil Newark (City of Newark Municipal ID Program)

Partner Overview

Service Overview

Avantaj

Kat NMID w la se yon fòm idantifikasyon Ofisyèl ke pifò kote aksepte nan Vil Newark la:

‍-Ajans Vil la aksepte l pou aksede ak plizyè sèvis ak pwogram
-Sèvi kòm prèv idantite ak rezidans
-Sèvi kòm yon fòm idantifikasyon pou ouvri yon kont chèk nan bank ki patisipe nan pwogram nan
-Bay rabè nan restoran Newark yo, Bibliyotèk Newark, abònman gratis nan Mize Newark yo, admisyon nan batiman piblik yo, tankou lekòl yo ak lòt ankò
-Pèmèt rezidan yo aksede ak sèvis nan lopital, bank, ajans minisipal, eksetera
-Sèvi kòm gid pou ede moun ki fè fas ak obstak pou sèvis nesesè yo nan Newark kèlkeswa estati imigrasyon yo

Loading...