Koneksyon Fanmi (Family Connections)

Partner Overview

Service Overview

Pou reponn ak bezwen konplèks kominote nou yo. Sèvis yo gen ladan yo:

-Devlòpman sosyal ak emosyonèl pou timoun piti
-Devlòpman ak sekirite adolesan, twomatis
-Maladi mantal, adiksyon
-Chomaj, pòvrete
-Maltretans ak neglijans timoun, konsèy
-Sansibilizasyon ak Entèvansyon pou Dwòg
-Vyolans Domestik, Entèvansyon nan Kriz Familyal
-Konpòtman Seksyèl ki Pa Apwopriye/Abizif
-Sèvis pou Adilt ki pi Granmoun

Loading...