Focus Hispanic Center for Community Development, Inc.

Partner Overview

Service Overview

FOCUS founi rezidan Konte Essex ak Hudson yo yon gàm sèvis ki gen ladan yo:

-Edikasyon debaz pou adilt
-Sèvis anplwa ak fòmasyon
-Asistans nan ka dijans ak pwogram alimantè
-Sèvis pou Moun Aje

Loading...