Nouvo Kòporasyon Kominotè (New Community Corporation) – NCC

Partner Overview

Service Overview

Pwogram Nouvo Kominote a enkli yon Sant Resous pou Siksè Familyal ki ofri plizyè sèvis e ki desèvi plizyè milye kliyan chak ane depi sou èd alimantè dijans rive sou asistans pou peye fakti sèvis piblik yo.

-Yon etablisman lojman tranzisyonèl pou moun ki sanzabri ki akomode 102 fanmi, ke yo rele Lojman Amoni (Harmony House), desèvi plizyè santèn fanmi chak ane, pifò ladan yo se manman ki poukont yo ak timoun.
-Kliyan yo benefisye plizyè sèvis sipò souplas tankou gad timoun, rechèch anplwa ak atelye travay ki fèt nan entansyon pou ede yo fikse objektif ak akonpli aktivite kotidyen yo.
-Nouvo Kominote posede tou epi jere plis pase 2,000 inite lojman pou moun aje ak fanmi nan Newark, Vil Orange ak Jersey, soti nan kay ki wo pou moun ki pi aje yo ale nan mezon familyal devil yo.

Loading...