Sèvis Ijans Newark pou Fanmi (Newark Emergency Services for Families)

Partner Overview

Service Overview

Nou bay sipò pou moun ak fanmi atravè kèk pwogram, nan sis domèn: sèvis ijans, devlòpman mendèv, lojman, reyentegrasyon prizonye, sante ak devlòpman familyal. Gras ak yon jesyon ka entansif e konplè, e gras ak rezo referans nou an, nou ede moun ak fanmi ki tenas k ap lite kont plizyè obstak ki anpeche yo otosifizan pou yo gen yon salè nòmal epi gen yon kote estab pou yo viv.

Loading...