Fondasyon Wight

Partner Overview

Service Overview

Fondasyon Wight la founi opòtinite pou jenn gason ak fi ki konpetan pou yo atenn ekselans akademik nan yon anviwònman entèna preparatwa pou inivèsite. Elèv yo aplike nan pwogram nan kòm elèv ki nan klas 7yèm ane e kòmanse ete a anvan yo antre nan 8yèm ane yo.

Loading...