YMCA Newark ak Anviwon li yo

Partner Overview

Service Overview

YMCA Newark ak Anviwon li yo se yon kominote dinamik ki ini atravè yon angajman komen pou devlope potansyèl timoun yo, fè pwomosyon yon lavi an sante epi ankouraje yon sans pou responsabilite sosyal.

Gade lis pwogram ak sèvis yo:

– Timoun Piti
– Timoun ki nan Laj pou ale Lekòl
– Kan Dete
– Kan Vakans
– Kan Linwood MacDonald
– Pwogram pou Adolesan
– Pwogram Familyal
– Pwogram Espòtif
– Pwogram Lwazi/Anrichisman
– Pwogram Akwatik
– Pwogram Akwatik nan Kearny
– Pwogram pou Lavi Ansante
– Pwogram pou Adilt

Loading...