Òganizasyon Sipò pou Fanmi Konte Essex (Family Support Organization of Essex County)

Partner Overview

Service Overview

Mo “SEA” a se yon fason fasil pou nou sonje angajman nou ak fanmi yo.

-Sipò fanmi yo nan idantifikasyon fòs yo pou yo mize sou yo pou abòde bezwen yo ak objektif yo. Pèsonèl nou an ede fanmi yo nan moman kritik tankou lè yon timoun fèk resevwa yon dyagnostik, ap aksede ak sèvis yo, enplike nan planifikasyon tretman avèk founisè sèvis yo, ap rankontre ekip timoun-fanmi an oswa avèk ekip timoun-etid la.
-Edike paran yo/moun k ap bay swen yo sou dwa yo, responsabilite yo ak resous ki ka disponib pou ede yo atenn objektif familyal yo. Nou ofri sesyon edikatif chak mwa tou sou yon varyete sijè enpòtan.
-Fè pledwaye nan non fanmi an pou asire ke yo tande epi onore bezwen yo, dwa yo ak preferans yo chak fwa li posib. Konsèy administrasyon ak paran lidè Òganizasyon Sipò pou Fanmi Konte Essex la fè pledwaye tou pou amelyorasyon nan diferan sistèm ki sèvi timoun ak fanmi ki gen bezwen konplèks yo.

Loading...