Òganizasyon Entènasyonal Jèn (International Youth Organization)

Partner Overview

Service Overview

-Fòmasyon Pou HSE/GED|Nou ede jèn ki gen omwen 16-25 lane, ki pa fini lekòl segondè pou yo reyisi fè tranzisyon nan travay, inivèsite oswa fòmasyon lè nou ofri yo enstriksyon sou travay ak konpetans pou lavi, enstriksyon akademik pou prepare manm Kò a pran HSE ( tès pou ekivalans lekòl segondè) a
-Sèvis Kominotè| Nan kad eksperyans edikatif nou an, Òganizasyon Entènasyonal Jèn/Kò Jèn nan New Jersey gen yon konpozan sèvis kominotè kote tout manm Kò a ap resevwa eksperyans nan travay sou pwojè sèvis kominotè
-Fòmasyon pou Travay ak Rechèch Travay| Nou ede manm Kò Jèn nan New Jersey nou an jwenn fòmasyon adisyonèl pou travay pou ede yo nan rechèch travay yo pou yo atenn objektif karyè yo

Loading...