Sosyete Kominotè Ironbound (Ironbound Community Corporation) – ICC

Partner Overview

Service Overview

Pwogram

Kòmansman Prekòs (Early Head Start)
Preskolè Kòmansman Bonè (Head Start)
1 New York Avenue
Newark, NJ 07105
973-589-6873

Sèvis pou Fanmi
Jistis Anviwònmantal
Devlòpman Kominotè
Administrasyon Jaden Kominotè
317 Elm Street
Newark, NJ 07105
973-465-0555

Sèvis pou Fanmi
Jaden Kominotè
Jistis Anviwònmantal
Pwojè Katye
29 Cortland Street
Newark, NJ 07105
973-344-5949

Sant Opòtinite
Finansye Pwogram
Apre Lekòl
Edikasyon pou Adilt
Inivèsite Konte Essex (Essex County College)
Atizay Sezon Ete
432 Lafayette Street
Newark, NJ 07105
973-465-0947

Agrikilti
Mache Agrikiltè yo
Festival Kominotè
377-385 Ferry Street
Newark, NJ 07105

Loading...