Konsèy Main Street (Main Street Counseling)

Partner Overview

Service Overview

Sèvis
Sant Konsèy Main St. (Main St. Counseling Center) ofri sèvis pou timoun, adolesan, adilt ak moun aje. Nou gen yon varyete modalite terapetik; lè w rele pou pran yon randevou, nou ka diskite sou ki tip sèvis ki pi bon pou bezwen w yo.

-Konsèy Endividyèl
-Konsèy pou Moun an Koup
-Konsèy pou Fanmi
-Sèvis pou Moun Aje
-Konsèy pou Veteran ak Fanmi yo
-Sansibilizasyon nan Lekòl yo
-Gwoup pou Jesyon Kòlè ak Vyolans Domestik

Loading...