Mouvman Mantora nan Newark (Newark Mentoring Movement)

Partner Overview

Service Overview

Mantora nan Lekòl yo

Vizyon nou pou Newark se ke tout jèn ki gen laj pou ale lekòl yo jwen sipò, gen bon jan relasyon mantora ak adilt ak jèn ki pi gran nan kominote yo, konplete relasyon familyal yo. Mouvman Mantora nan Newark la asosye l dirèkteman ak lekòl yo pou bay sipò ak mantora nan milye eskolè a epi devlope yon kilti mantora nan tout lekòl la.

Loading...