Partner Overview

Service Overview

NJ GEAR UP/ Destinasyon Kolèj 6yèm jiska dezyèm ane kolèj.
Pwogram nan ofri sipò edikatif nan lekòl entèmedyè, segondè ak premye ane inivèsite pou ede yo prepare ak enskri nan yon kolèj oswa inivèsite. Elèv yo patisipe nan yon pwogram ete ki dire kat (4) jiska sis (6) semèn ak/oswa nan yon pwogram akademik anyèl ki dire 20 semèn ki enkli ansèyman jou samdi, eskisyon, vizit nan kolèj ak lòt sèvis sipò. Yo bay patisipan yo tou kou patikilye pandan lekòl la ak apre lekòl la pandan ane eskolè a nan lekòl sib ki deziyen yo.

Direksyon Dwat Devan pou Elèv k ap Aprann Lang Angle (Upward Bound for English Language Learners, UBELL yo), klas 9yèm ane – klas 12yèm ane.
Se Depatman Edikasyon Etazini ki finanse pwogram sa a epi li fèt pou reponn ak bezwen etidyan ki gen fèb revni yo ak premye jenerasyon an. Kalite sèvis yo ofri yo enkli yon pwogram akademik anyèl ki dire 20 semèn ak yon pwogram ete sis semèn. Yo mete yon aksan patikilye pou ede elèv yo atenn konpetans nan angle, pandan y ap ba yo yon ansèyman akademik nan matematik, syans, konpetans nan kominikasyon, aplikasyon enfòmatik ak panyòl.

Loading...