Pwojè Lidèchip Sadie Nash (Sadie Nash Leadership Project)

Partner Overview

Service Overview

Pwogram nou yo gen:

Pwogran Lidèchip pandan de lane pou jèn medam ki gen laj 14 rive 19 lane yo, ki gen ladan l:
-Enstiti Ete -Plasman Aksyon Kominotè (CAP)
-Fòmasyon sou Otonomi pandan Ete (SET)

ELLA (Angaje, Aprann, Dirije, Aji) se yon pwogram bous pou jèn medam ki gen laj 16 rive 22 lane ki vle komanse pwojè ki baze sou jistis sosyal nan kominote yo.

Enstiti Lidèchip se yon pwogram apre lekòl pou yon lane, pou jèn fanm ki gen laj 14 rive 19 lane. Klas yo konsantre sou ranfòsman kominotè ak devlòpman lidèchip entansif.

Pwogram Patenarya a bay lekòl yo ak òganizasyon kominotè yo yon opòtinite pou ofri yon kou lidèchip pèsonalize bay jèn medam y ap travay avèk yo a.

Tout pwogram yo baze sou aplikasyon. Tanpri vizite sitwèb la.

Loading...