Sant Resous pou Fanm Shani Baraka (Shani Baraka Women’s Resource Center)

Partner Overview

Service Overview

SBWRC a se yon ajans ki gen plizyè aspè ki konsantre sitou sou Fanm ki nan Kriz. Vyolans Domestik, Devlòpman Anplwa ak Sitiyasyon Sanzabri se sèvis kle Sant lan ofri. Agresyon seksyèl, Sipò nan Lanmò, Sante Mantal, Atelye Gwoup ak Sesyon endividyèl yo disponib tou.

*Se sèlman Fanm yo bay sèvis sa yo.

Loading...