SPAN | Rezo Defans Dwa Paran yo nan tout Eta a (Statewide Parent Advocacy Network)

Partner Overview

Service Overview

SPAN ofri fanmi yo, pwofesyonèl yo, moun k ap defini politik yo ak kòlèg nan sant parantal nou an enfòmasyon, resous, sipò ak asistans nan koze pledwaye konsènan kesyon sa yo: enplikasyon efektif paran yo, gadri, edikasyon jeneral ak espesyal, prevansyon kont abandon lekòl ak fawouch, pwoteksyon anfans, swen sante, lidèchip lakay jèn yo, tranzisyon pou ale nan lavi adilt, jèn ki nan prizon, sipò militè familyal, prevansyon kont vyolans epi plis toujou.

-Konnen dwa w yo
-Pledwaye pou timoun ak fanmi yo
-Sekirize sèvis ki apwopriye yo
-Kenbe timoun yo lekòl
-Dirije edikasyon
-Sistèm sante, sante mantal
-Prepare pou lavi apre lekòl segondè
-Konekte ak lòt paran ki konprann
-Kòmanse yon gwoup paran: Vin tounen yon patnè efektif nan amelyorasyon lekòl nou yo
-Se yon katalizè pou amelyore sèvis pou timoun ak fanmi yo
-Aksede ak resous epi enfòmasyon

Loading...