The North Ward Center Inc.

Partner Overview

Service Overview

Sant Zòn Nò a (North Ward Center) founi sèvis sa yo, selon elijibilite:
– Sante Familyal, Siksè Familyal, Plan Edikasyon Parantal/Aktivite pou Paran ak Timoun,
– Sèvis ki Relatif ak Anplwa, Konpetans Lavi, Sèvis ki Relatif ak Lojman,
– Defans ak Sipò ki Relatif, Enfòmasyon Jeneral / Referans ak Lyen,
– Asistans Espesyal, Angajman, Ranfòsman Familyal
– Devlòpman Jèn / Lwazi,Aksyon NJ yo,Imigrasyon, Vizit Adomisil”

Lokal nan Newark yo:
– 475 Mount Prospect
– 346 Mount Prospect
– 300-306 Mount Prospect
– 341 Roseville Avenue

Loading...