Òganizasyon Sèvis Inifye Vailsburg yo (Unified Vailsburg Services Organization) – UVSO

Partner Overview

Service Overview

Pou reyalize misyon sa a, nou founi yon pwogram sèvis konplè pou timoun, adolesan, fanmi ak pou granmoun aje anmenmtan tou nou ankouraje amelyorasyon vwazinaj la atravè sansibilizasyon kominotè ak devlòpman lojman. Òganizasyon Sèvis Inifye Vailsburg yo founi anrichisman akademik ak sipò debaz nan matematik/lekti ak aktivite rekreyatif pou favorize motrisite fen ak global. Gade lis sèvis yo pi ba:

– Sèvis pou Jèn ak Timoun
– Preskolè pou Bebe ak Timoun Piti
– Pwogram Apre Lekòl
– Sant pou Adolesan
– Sèvis pou Moun Aje
– Devlòpman Lojman
– Sansibilizasyon Kominotè

Loading...