Wynona’s House

Partner Overview

Service Overview

KISA NOU FÈ…
Yon Wynona’s House se yon Sant pou Defann Timoun (CAC) san bi likratif 501(c)3, se yon etablisman adapte ak timoun kote pwofesyonèl pou aplikasyon lalwa, pwoteksyon timoun, pouswit jidisyè, sante mantal, medikal, defansè pou viktim ak san bi likratif ap travay ansanm pou ankete sou ka abi ak neglijans ki fèt sou timoun, pou ede timoun yo ak fanmi ki pa enplike yo repran kap yo e geri, epi k ap fè pou moun ki koupab yo rann kont. Nou kowòdone yon repons mitilidisiplinè piblik ak prive pou pwoblèm kominotè abi fisik sou timoun, abi seksyèl, gwo ka neglijans ak lòt maltretans.

Loading...