Fondasyon Wight

Pwogram fòmasyon ak anrichisman Bousye Fondasyon Wight lan (STEP) Founi anrichisman akademik pou elèv ki nan klas 8yèm ane nan preparasyon pou admisyon yo nan entèna preparatwa pou inivèsite. Li lokalize nan rejyon New England ak Mid-Atlantic Etazini yo.

Read More

Prevansyon kont Abi sou Timoun nan New Jersey (Prevent Child Abuse New Jersey)

Prevansyon Kont Abi sou Timoun nan New Jersey (Prevent Child Abuse-New Jersey) konstwi yon pi bon avni pou timoun yo nan fè pwomosyon Anfans Ekstrawòdinè, edikasyon parantal pozitif ak devlòpman ki sen pou timoun. Nou edike paran yo, nou bay òganizasyon ak lekòl k ap sèvi jèn ak fanmi yo fòmasyon ak asistans teknik, e nou enfòme manm kominote yo. Nou ede transfòme kay ak lekòl yo sou fòm yon anviwònman ki estimilan, ki fè prevansyon kont twomatis. PCA-NJ se Seksyon nan Eta New Jersey sou Prevansyon kont Abi sou Timoun nan America, yon rezo nan seksyon ki nan tout 50 eta yo. Filyal san bi likratif nou an, Enstiti Byennèt pou Timoun (Child Wellness Institute, ChildWIN), ranfòse rezistans ak sante sosyo-emosyonèl timoun yo ak fanmi yo.

Read More

Òganizasyon Sipò pou Fanmi Konte Essex (Family Support Organization of Essex County)

Òganizasyon Sipò pou Fanmi Konte Essex se yon òganizasyon ki pa gen objektif fè lajan ki santre sou fanmi, akse sou fanmi ki ofri sipò ant kanmarad, edikasyon ak pledwaye pou paran timoun ki gen difikilte emosyonèl, konpòtmantal, sante mantal, itilizasyon sibstans, entelektyèl ak devlòpmantal.

Objektif nou se pou nou bay paran ak moun k ap pran swen yo mwayen pou yo pran kontwòl lavi yo lè yo mize sou fòs yo epi sipòte yo lè li nesesè. Nou travay avèk lòt ajans pou ranfòse fanmi yo pou kenbe jèn yo ansante lakay yo ak nan kominote yo

Read More