Pwogram pou Defans Jenès (Youth Advocate Program)

Partner Overview

Service Overview

Sèvis YAP yo konsantre sou defans entansif, jesyon ka, mantora, sipò famliyal, fòmasyon sou konpetans pou lavi, jesyon kolè/fòmasyon pou konpetans adaptasyon ak pwogram travay soutni ansanm ak jèn yo epi papa adolesan yo.YAP ka adapte sèvis sa yo ak sa ki gen ris pou yo plase yo andeyò fwaye yo, detansyon, enkaserasyon, lekòl bwisonyè, enplikasyon nan gang ak aktivite kriminèl. Gade lis tout sèvis yo pi ba a.

– Byennèt pou Timoun
– Sèvis Prevantif
– Jistis Jivenil
– Sèvis Prevantif
– Pwogram Detansyon Altènatif
– Sansibilizasyon
– MERGE
– Reyentegrasyon
– Sante Konpòtmantal
– Sèvis Kominotè
– Klinik Anbilatwa (Orè Klinik anbilatwa yo: Madi/Mèkredi/Vandredi 3 pm jiska 8 pm; Samdi 8 am – 2:30 pm)

Loading...