Pwogram pou Defans Jenès (Youth Advocate Program)

Pwogram pou Defans Jenès (Youth Advocate Program, YAP) lan se youn nan ajans prensipal nan New Jersey k ap travay ak jèn moun epi ak fanmi ki gen bezwen ki pi konplèks yo nan kominote yo. YAP se youn nan ajans prensipal nan New Jersey k ap travay ak jèn moun epi ak fanmi ki gen bezwen ki pi konplèks yo nan kominote yo. Kontra YAP yo prensipalman ak divizyon Depatman Timoun ak Fanmi nan New Jersey (DCF) ak kèk lòt sèvis adisyonèl, ofri atravè konte endividyèl yo, k ap sèvi plis pase 600 jèn pa semèn.

Read More

Lame di Sali – Newark

Lame di Sali, yon mouvman entènasyonal, se yon pati evanjelik nan legliz Kretyen inivèsèl la. Mesaj li yo baze sou Bib la. Se yon Bondye lanmou ki dèyè ministè li a. Misyon li se pou preche levanjil Jezi Kri a epi reponn ak bezwen imen yo nan Non l san diskriminasyon.Lami Sali a se yon òganizasyon san bi likratif, ki pa peye taks selon Lwa 501(c)(3) nan Kòd Revni Entèn nan.
Yo pran enpo sou don yo selon dispozitif lwa si l pèmèt sa. Sant Lame Sali a founi asistans espirityèl, sosyal ak emosyonèl pou gason ak fi ki te pèdi abilite yo pou afwonte pwoblèm yo e sibveni ak bezwen yo.Sant yo ofri lojman rezidansyèl, travay ak terapi endividyèl ak an gwoup, tout sa yo nan yon anviwònman sen epi pwòp.

Read More

Pwojè U.S.E.

Pwojè U.S.E. a se yon òganizasyon edikatif prive san bi likratif ki konsantre l sou devlope karaktè, bati kominote, amelyore pwogram eskolè tradisyonèl la, epi konekte ak mond natirèl la. Fonde nan lane 1970, nou travay ak plis pase 3,000 jèn ak adilt chak ane nan tout New Jersey a ak nan nòdès la. Nou bay pwogram edikatif ki baze sou eksperyans e ekstèn ak lekòl piblik ak prive yo, ak ajans etatik ak minisipal yo, ak gwoup kominotè yo ak antrepriz yo. Pou konnen plis sou moun nou sèvi ak enpak nou, klike anba a.

Read More

Prevansyon kont Abi sou Timoun nan New Jersey (Prevent Child Abuse New Jersey)

Prevansyon Kont Abi sou Timoun nan New Jersey (Prevent Child Abuse-New Jersey) konstwi yon pi bon avni pou timoun yo nan fè pwomosyon Anfans Ekstrawòdinè, edikasyon parantal pozitif ak devlòpman ki sen pou timoun. Nou edike paran yo, nou bay òganizasyon ak lekòl k ap sèvi jèn ak fanmi yo fòmasyon ak asistans teknik, e nou enfòme manm kominote yo. Nou ede transfòme kay ak lekòl yo sou fòm yon anviwònman ki estimilan, ki fè prevansyon kont twomatis. PCA-NJ se Seksyon nan Eta New Jersey sou Prevansyon kont Abi sou Timoun nan America, yon rezo nan seksyon ki nan tout 50 eta yo. Filyal san bi likratif nou an, Enstiti Byennèt pou Timoun (Child Wellness Institute, ChildWIN), ranfòse rezistans ak sante sosyo-emosyonèl timoun yo ak fanmi yo.

Read More

Patenarya pou Timoun nan Essex yo (Partnership for Children of Essex)

Patenarya pou Timoun nan Essex (Partnership for Children of Essex, PCE) se yon òganizasyon jesyon swen (CMO) prive san bi likratif ki konsakre l nan ede jèn ki gen bezwen konplèks, tankou: bezwen emosyonèl/konpòtmantal, entèlektyèl/devlopmantal ak jèn k ap konsome sibstans. PCE fè pati Sistèm Swen pou Timoun nan New Jersey yo. PCE itilize yon modèl swen global pandan y ap travay an patenarya ak jèn yo ak fanmi yo nan konsepsyon ak mizannèv yon plan swen ki espesifik ak fòs jèn yo ak bezwen endividyèl yo. PCE pran angajman pou kenbe jèn yo an sekirite lakay yo, nan lekòl yo ak nan kominote yo.

Read More

NJIT GEAR-UP

Lyezon NJ GEAR UP/Destinasyon Kolèj te kòmanse kòm Konsòsyòm pou edikasyon pre-inivèsite nan Gran Newark/Pwogram Destinasyon Kolèj nan New Jersey nan lane 1986, kòm yon kolaborasyon ant lekòl piblik Newark yo ak eta New Jersey. Yo te atribye pati federal pwogram GEAR UP la nan lane 1999 pou bay etidyan yo sèvis siplemantè.

Read More

Tribinal pou Minè nan Newark – Sant pou Inovasyon Tribinal

Sant pou Inovasyon Tribinal (Center for Court Innovation
) lan ap chèche ede kreye yon sistèm jistis ki pi efikas e ki pi imen. Sant lan te lanse youn nan premye tribinal pou minè nan New York nan Red Hook, Brooklyn nan lane 1998. Jodiya, Sant lan ap jere tou tribinal pou minè nan Harlem, Queens, Staten Island, ak Newark, N.J. Tribinal pou minè yo itilize presyon pozitif tribinal pou minè parèy yo pou asire ke jèn ki te komèt enfraksyon minè yo retounen nan kominote yo epi resevwa èd ke yo bezwen pou evite yo enplike plis nan sistèm jidisyè a. Tribinal pou minè yo tande yon seri de krim ba nivo; anpil nan ka tribinal yo trete te ka abouti nan Tribinal pou Fanmi oswa nan Tribinal Penal. Sant lan ede jiridiksyon lokal yo tou nan efò y ap fè pou etabli tribinal pou minè yo.

Read More

Atizay Newark (Newark Arts)

Objektif Atizay Newark (Newark Arts) se pou pataje resous, devlope kolaborasyon ak opòtinite entèfonksyonèl, fè pwomosyon efò pou pledwaye, bay asistans nan devlòpman yon piblik ak sansibilizasyon piblik pou atizay ak kilti, epi sèvi kòm yon resous kiltirèl kominotè.Atizay Newark (Newark Arts) egziste pou amelyore kalite lavi pou atis yo nan Newark, òganizasyon atizay yo, ak rezidan yo gras ak inisyativ dirab ki founi salè pou pèmèt yo viv, amelyore edikasyon nan lide pou yon meyè preparasyon pou inivèsite, ogmante asyèt fiskal la epi kreye yon pi gwo angajman sivik.

Read More

Imajine Newark (Imagine Newark)

Imajine (Imagine), Yon Sant pou Moun fè Fas ak Pèt, se yon sant sipò pou dèy pou timoun, jèn adilt ak fanmi jere lanmò oswa maladi ki chanje lavi yon paran, sè oswa frè oswa pitit. Imajine (Imagine) ofri sipò pou dèy ant kanmarad gratis pandan tout ane a pandan tout tan ki nesesè a. Aktyèlman n ap sèvi plis pase 285 patisipan ki soti nan 55 vil nan sant nou an chak de (2) semèn. Objektif Imajine (Imagine) se pou l kreye kominote kote dèy ak pèt transfòme pou vin tounen rezilyans, anpati ak konpasyon; epi kreye kominote kote okenn timoun pa fè dèy poukont yo.

Read More