Otorite Espò Weequahic Park

Misyon Otorite Espò Weequahic Park la se pou founi timoun yo leson aprantisaj pou yo vin akomode yo ak teknik devlòpman epi fondamantal espòtif yo ak devlòpman konpetans ak leson sou lavi nan konsèvasyon tè vakan.

Read More

Newark Community Health Centers, Inc. – NCHC

Misyon Sant Sante Kominotè Newark yo (Newark Community Health Centers) se pou founi swen sante abòdab, bon kalite ak aksesib bay kominote ke n ap sèvi yo. Antanke youn nan pi gwo founisè sèvis swen prensipal konplè pou popilasyon ki pa gen asirans yo e ki pa jwenn swen medikal nan youn nan zòn ki pi peple nan peyi a, objektif prensipal nou se elimine disparite ki genyen nan domèn sante yo epi ede moun yo viv yon vi ki pi fèm, ki pi sen e ki gen plis kè kontan.

Read More

Mantora Lidè pou Lavi (Leaders 4 Life Mentoring)

Pwogram Mantora Lidè pou Lavi (Leaders for Life Mentoring Program) la se yon pwogram endividyèl ki konsevwa pou devlope ti gason ki nan lekòl presegondè (laj 11-14 lane) ki soti nan kominote iben yo an fiti lidè ki angaje nan ekselans karaktè, nan sèvis ak ekselans akademik. Pwogram endividyèl ki konsevwa pou devlope ti gason ki nan lekòl presegondè ki soti nan kominote iben yo an fiti lidè ki angaje nan ekselans karaktè, nan sèvis ak ekselans akademik.

Read More

Prezèvasyon Zòn Metwopolitèn Newark (Greater Newark Conservancy)

Prezèvasyon Zòn Metwopolitèn Newark (Greater Newark Conservancy) anvizaje ke chak moun nan kominote nou an viv ansante, gen lavi pwodiktif nan amoni ak lanati. Nou pran angajman pou nou santre ekite ak opòtinite nan tout pwogram nou yo epi nan tout òganizasyon nou an.

Pou nou fè vizyon sa a avanse, nou kreye opòtinite pou moun angaje tèt yo nan jadinaj ak agrikilti kominotè; jwenn aksè ak pwodi nitritif ki kiltive nan nivo lokal; eksperimante kwasans pèsonèl atravè edikasyon anviwònmantal, fòmasyon sou lidèchip jèn yo ak sipò pou sitwayen ki tounen yo; epi envesti nan katye nou yo atravè kolaborasyon avèk òganizasyon patnè nou yo pou plante grenn, fè kominote a grandi, chanje lavi yo.

Read More

Essex ResourceNet

ResourceNet Konte Essex la se yon resous sou entènèt ki founi yon gwo evantay enfòmasyon sou sipò, resous ak sèvis pou fanmi yo nan Konte Essex la. Fanmi New Jersey yo ka jwenn aktivite lwazi, pwofesyonèl swen sante, gwoup sipò ak evènman espesifik nan zòn ou an. Si w se yon rezidan Konte Essex, NJ, tanpri, vizite sitwèb la epi abone pou w resevwa Evènman ak Nouvèl Chak Mwa.

Read More