Otorite Espò Weequahic Park

Misyon Otorite Espò Weequahic Park la se pou founi timoun yo leson aprantisaj pou yo vin akomode yo ak teknik devlòpman epi fondamantal espòtif yo ak devlòpman konpetans ak leson sou lavi nan konsèvasyon tè vakan.

Read More

Sant pou Èd Essex ak West Hudson

Envesti nan moun defavorize yo pandan y ap kontwi kominote ki pi solid e ki pi an sante gras ak edikasyon epi otonimizasyon finansye.Gras ak lidèchip nou epi patenarya nou yo, rezidan ki nan 13 minisipalite nou yo gen opòtinite pou yo kreye lavi pi an sante ak aksè ak edikasyn bon kalite epi posibilite pou avansman ekonomik.

Read More

Òganizasyon Sèvis Inifye Vailsburg yo (Unified Vailsburg Services Organization) – UVSO

Òganizasyon Sèvis Inifye Vailsburg yo (Unified Vailsburg Services Organization) se yon ajans sèvis imanitè ak devlòpman kominotè ki deziyen kòm yon òganizasyonegzanpsyon fiskal 501(c)(3) k ap desèvi kominote Vailsburg la nan Katye Lwès Newark la depi 1972. Li te kreye gras ak yon kowalisyon vwazinaj ki konpoze ak manm klèje a, lidè sivik ak rezidan Vailsburg ki angaje pou jere chanjman ak fè fas ak koupi sèvis nan kominote a.

Read More

Lame di Sali – Newark

Lame di Sali, yon mouvman entènasyonal, se yon pati evanjelik nan legliz Kretyen inivèsèl la. Mesaj li yo baze sou Bib la. Se yon Bondye lanmou ki dèyè ministè li a. Misyon li se pou preche levanjil Jezi Kri a epi reponn ak bezwen imen yo nan Non l san diskriminasyon.Lami Sali a se yon òganizasyon san bi likratif, ki pa peye taks selon Lwa 501(c)(3) nan Kòd Revni Entèn nan.
Yo pran enpo sou don yo selon dispozitif lwa si l pèmèt sa. Sant Lame Sali a founi asistans espirityèl, sosyal ak emosyonèl pou gason ak fi ki te pèdi abilite yo pou afwonte pwoblèm yo e sibveni ak bezwen yo.Sant yo ofri lojman rezidansyèl, travay ak terapi endividyèl ak an gwoup, tout sa yo nan yon anviwònman sen epi pwòp.

Read More

The North Ward Center Inc.

Misyon Sant Zòn Nò a (North Ward Center) a se pou ranfòse kominote nou an nan kreye opòtinite akademik, soutni sante ak byennèt fanmi yo epi amelyore kalite lavi pou tout rezidan yo. Prensip fonskyònman nou yo se ofri pwogram ki responsab fiskalman ki konstwi fondasyon pou yon kominote ki vyab sou plan ekonomik.

Read More

SPAN | Rezo Defans Dwa Paran yo nan tout Eta a (Statewide Parent Advocacy Network)

SPAN Rezo Defans Dwa Paran yo (Parent Advocacy Network) se yon òganizasyon endepandan 501(c)3 ki angaje nan responsablize fanmi yo antanke defansè ak patnè nan amelyore rezilta nan domèn edikasyon, sante, ak sante mantal pou tibebe, timoun piti, timoun ak jèn. SPAN se yon “premye arè” pou fanmi New Jersey yo. Vizyon nou se ke tout fanmi yo ap gen resous ak sipò yo bezwen pou asire ke pitit yo devni manm ki patisipe e kontribye totalman nan kominote nou yo ak nan sosyete a. Misyon nou se responsabilize ak sipòte, enfò epi enplike pwofesyonèl ki enterese ak yon devlòpman e edikasyon timoun ak jèn ansante

Read More

Rutgers University Behavioral Health Care – UBHC

UBHC angaje nan bay bon jan kalite swen pou moun ki bezwen sèvis sante konpòtmantal e li rive nan kominote toupatou nan eta a avèk yon seri pwogram tretman efikas pou timoun, adolesan, jèn adilt ak fanmi yo. Nou se yon lidè tou nan pwogram prevansyon, entèvansyon nan lekòl yo, fòmasyon pwofesyonèl, ak edikasyon nan sante konpòtmantal sou pwoblèm ki enpòtan anpil pou byennèt kominote nou an.

Read More

Patenarya pou Sante Matènèl ak Timoun (Partnership for Maternal & Child Health)

Patenarya a se te fizyon twa konsòsyòm eta pou sante matènèl ak timoun nan lane 2012. Patenarya a sèvi kòm ajans planifikasyon prensipal pou sèvis sante matènèl ak timoun nan Nò New Jersey, anba lisans Depatman Sante ak Sèvis pou Moun Aje nan New Jersey.
Misyon nou se reponn ak bezwen swen sante fanm yo, tibebe ak timoun yo nan NJ pandan n ap kowòdone edikasyon, planifikasyon ak defans atravè yon planifikasyon ak yon kolaborasyon rejyonal. Konsòsyòm nan fè gwo pwogram sansibilizasyon kominotè ak edikasyon pou konsomatè ak founisè swen sante yo nan eta New Jersey.
Patenarya MCH la fè pwogram sansibilizasyon nan kominote a nan divès fason tankou ti gwoup diskisyon, evènman espesyal, fwa sou sante ak jounal ki fèt pou konsomatè yo ki ekri nan lang Angle ak Panyòl.

Read More

Tribinal pou Minè nan Newark – Sant pou Inovasyon Tribinal

Sant pou Inovasyon Tribinal (Center for Court Innovation
) lan ap chèche ede kreye yon sistèm jistis ki pi efikas e ki pi imen. Sant lan te lanse youn nan premye tribinal pou minè nan New York nan Red Hook, Brooklyn nan lane 1998. Jodiya, Sant lan ap jere tou tribinal pou minè nan Harlem, Queens, Staten Island, ak Newark, N.J. Tribinal pou minè yo itilize presyon pozitif tribinal pou minè parèy yo pou asire ke jèn ki te komèt enfraksyon minè yo retounen nan kominote yo epi resevwa èd ke yo bezwen pou evite yo enplike plis nan sistèm jidisyè a. Tribinal pou minè yo tande yon seri de krim ba nivo; anpil nan ka tribinal yo trete te ka abouti nan Tribinal pou Fanmi oswa nan Tribinal Penal. Sant lan ede jiridiksyon lokal yo tou nan efò y ap fè pou etabli tribinal pou minè yo.

Read More