Pwogram pou Defans Jenès (Youth Advocate Program)

Pwogram pou Defans Jenès (Youth Advocate Program, YAP) lan se youn nan ajans prensipal nan New Jersey k ap travay ak jèn moun epi ak fanmi ki gen bezwen ki pi konplèks yo nan kominote yo. YAP se youn nan ajans prensipal nan New Jersey k ap travay ak jèn moun epi ak fanmi ki gen bezwen ki pi konplèks yo nan kominote yo. Kontra YAP yo prensipalman ak divizyon Depatman Timoun ak Fanmi nan New Jersey (DCF) ak kèk lòt sèvis adisyonèl, ofri atravè konte endividyèl yo, k ap sèvi plis pase 600 jèn pa semèn.

Read More

Otorite Espò Weequahic Park

Misyon Otorite Espò Weequahic Park la se pou founi timoun yo leson aprantisaj pou yo vin akomode yo ak teknik devlòpman epi fondamantal espòtif yo ak devlòpman konpetans ak leson sou lavi nan konsèvasyon tè vakan.

Read More

Òganizasyon Sèvis Inifye Vailsburg yo (Unified Vailsburg Services Organization) – UVSO

Òganizasyon Sèvis Inifye Vailsburg yo (Unified Vailsburg Services Organization) se yon ajans sèvis imanitè ak devlòpman kominotè ki deziyen kòm yon òganizasyonegzanpsyon fiskal 501(c)(3) k ap desèvi kominote Vailsburg la nan Katye Lwès Newark la depi 1972. Li te kreye gras ak yon kowalisyon vwazinaj ki konpoze ak manm klèje a, lidè sivik ak rezidan Vailsburg ki angaje pou jere chanjman ak fè fas ak koupi sèvis nan kominote a.

Read More

Lame di Sali – Newark

Lame di Sali, yon mouvman entènasyonal, se yon pati evanjelik nan legliz Kretyen inivèsèl la. Mesaj li yo baze sou Bib la. Se yon Bondye lanmou ki dèyè ministè li a. Misyon li se pou preche levanjil Jezi Kri a epi reponn ak bezwen imen yo nan Non l san diskriminasyon.Lami Sali a se yon òganizasyon san bi likratif, ki pa peye taks selon Lwa 501(c)(3) nan Kòd Revni Entèn nan.
Yo pran enpo sou don yo selon dispozitif lwa si l pèmèt sa. Sant Lame Sali a founi asistans espirityèl, sosyal ak emosyonèl pou gason ak fi ki te pèdi abilite yo pou afwonte pwoblèm yo e sibveni ak bezwen yo.Sant yo ofri lojman rezidansyèl, travay ak terapi endividyèl ak an gwoup, tout sa yo nan yon anviwònman sen epi pwòp.

Read More

Pwojè U.S.E.

Pwojè U.S.E. a se yon òganizasyon edikatif prive san bi likratif ki konsantre l sou devlope karaktè, bati kominote, amelyore pwogram eskolè tradisyonèl la, epi konekte ak mond natirèl la. Fonde nan lane 1970, nou travay ak plis pase 3,000 jèn ak adilt chak ane nan tout New Jersey a ak nan nòdès la. Nou bay pwogram edikatif ki baze sou eksperyans e ekstèn ak lekòl piblik ak prive yo, ak ajans etatik ak minisipal yo, ak gwoup kominotè yo ak antrepriz yo. Pou konnen plis sou moun nou sèvi ak enpak nou, klike anba a.

Read More

Prevansyon kont Abi sou Timoun nan New Jersey (Prevent Child Abuse New Jersey)

Prevansyon Kont Abi sou Timoun nan New Jersey (Prevent Child Abuse-New Jersey) konstwi yon pi bon avni pou timoun yo nan fè pwomosyon Anfans Ekstrawòdinè, edikasyon parantal pozitif ak devlòpman ki sen pou timoun. Nou edike paran yo, nou bay òganizasyon ak lekòl k ap sèvi jèn ak fanmi yo fòmasyon ak asistans teknik, e nou enfòme manm kominote yo. Nou ede transfòme kay ak lekòl yo sou fòm yon anviwònman ki estimilan, ki fè prevansyon kont twomatis. PCA-NJ se Seksyon nan Eta New Jersey sou Prevansyon kont Abi sou Timoun nan America, yon rezo nan seksyon ki nan tout 50 eta yo. Filyal san bi likratif nou an, Enstiti Byennèt pou Timoun (Child Wellness Institute, ChildWIN), ranfòse rezistans ak sante sosyo-emosyonèl timoun yo ak fanmi yo.

Read More

Patenarya pou Timoun nan Essex yo (Partnership for Children of Essex)

Patenarya pou Timoun nan Essex (Partnership for Children of Essex, PCE) se yon òganizasyon jesyon swen (CMO) prive san bi likratif ki konsakre l nan ede jèn ki gen bezwen konplèks, tankou: bezwen emosyonèl/konpòtmantal, entèlektyèl/devlopmantal ak jèn k ap konsome sibstans. PCE fè pati Sistèm Swen pou Timoun nan New Jersey yo. PCE itilize yon modèl swen global pandan y ap travay an patenarya ak jèn yo ak fanmi yo nan konsepsyon ak mizannèv yon plan swen ki espesifik ak fòs jèn yo ak bezwen endividyèl yo. PCE pran angajman pou kenbe jèn yo an sekirite lakay yo, nan lekòl yo ak nan kominote yo.

Read More

Newark Community Health Centers, Inc. – NCHC

Misyon Sant Sante Kominotè Newark yo (Newark Community Health Centers) se pou founi swen sante abòdab, bon kalite ak aksesib bay kominote ke n ap sèvi yo. Antanke youn nan pi gwo founisè sèvis swen prensipal konplè pou popilasyon ki pa gen asirans yo e ki pa jwenn swen medikal nan youn nan zòn ki pi peple nan peyi a, objektif prensipal nou se elimine disparite ki genyen nan domèn sante yo epi ede moun yo viv yon vi ki pi fèm, ki pi sen e ki gen plis kè kontan.

Read More