All Sèvis Sante

Vil Newark: Depatman Sante ak Byennèt Kominotè (Department of Health and Community Wellness)

Mezon Entegrite (Integrity House)

Patenarya pou Sante Matènèl ak Timoun (Partnership for Maternal & Child Health)

Nouvo Kòporasyon Kominotè (New Community Corporation) – NCC

Sant Resous pou Fanm Shani Baraka (Shani Baraka Women’s Resource Center)

La Casa de Don Pedro

Newark Community Health Centers, Inc. – NCHC

Patenarya pou Timoun nan Essex yo (Partnership for Children of Essex)

Koneksyon Gwosès ak Edikasyon Parantal nan Essex (Essex Pregnancy and Parenting Connection)

The North Ward Center Inc.