All Edikasyon ak Fòmasyon pou Adilt

Sant Resous pou Fanm Shani Baraka (Shani Baraka Women’s Resource Center)

Patenarya pou Sante Matènèl ak Timoun (Partnership for Maternal & Child Health)

Rezo Opòtinite pou Jèn nan Newark (Newark Opportunity Youth Network) – NOYN

Pwogram pou Paran yo

Lame di Sali – Newark

Òganizasyon Sipò pou Fanmi Konte Essex (Family Support Organization of Essex County)

Sosyete Kominotè Ironbound (Ironbound Community Corporation) – ICC

Focus Hispanic Center for Community Development, Inc.

Vil Newark: Sant Kote Jèn yo Jwenn Tout Bagay pou Karyè yo (Youth One Stop Career Center)

La Casa de Don Pedro