All Alfabetizasyon ak Edikasyon Finansyè

Aksyon Sitwayen New Jersey (New Jersey Citizen Action)

Urban League Konte Essex

Nouvo Kòporasyon Kominotè (New Community Corporation) – NCC

Sant pou Èd Essex ak West Hudson

Sèvis Ijans Newark pou Fanmi (Newark Emergency Services for Families)

The North Ward Center Inc.

Sant Resous pou Fanm Shani Baraka (Shani Baraka Women’s Resource Center)

La Casa de Don Pedro