All Sèvis Sosyal

The North Ward Center Inc.

Koneksyon Fanmi (Family Connections)

Òganizasyon Sèvis Inifye Vailsburg yo (Unified Vailsburg Services Organization) – UVSO

Komite Sèvis Zanmi Ameriken (American Friends Service Committe) – AFSC

Pwogram Sant Aprantisaj Terapetik Newark Beth Israel (Newark Beth Israel Therapeutic Learning Center Program)

Klèb Tigason ak Tifi Newark (Boys & Girls Club of Newark)

Pwogram Idantifikasyon Minisipal Vil Newark (City of Newark Municipal ID Program)

Sant Resous pou Fanm Shani Baraka (Shani Baraka Women’s Resource Center)

Sosyete Kominotè Ironbound (Ironbound Community Corporation) – ICC