All Sèvis Sosyal

Pwogram pou Defans Jenès (Youth Advocate Program)

Wynona’s House

Sant pou Èd Essex ak West Hudson

Òganizasyon Sèvis Inifye Vailsburg yo (Unified Vailsburg Services Organization) – UVSO

Urban League Konte Essex

Lame di Sali – Newark

The North Ward Center Inc.

SPAN | Rezo Defans Dwa Paran yo nan tout Eta a (Statewide Parent Advocacy Network)

Sant Resous pou Fanm Shani Baraka (Shani Baraka Women’s Resource Center)

Pwojè U.S.E.