Pwogram pou Defans Jenès (Youth Advocate Program)

Pwogram pou Defans Jenès (Youth Advocate Program, YAP) lan se youn nan ajans prensipal nan New Jersey k ap travay ak jèn moun epi ak fanmi ki gen bezwen ki pi konplèks yo nan kominote yo. YAP se youn nan ajans prensipal nan New Jersey k ap travay ak jèn moun epi ak fanmi ki gen bezwen ki pi konplèks yo nan kominote yo. Kontra YAP yo prensipalman ak divizyon Depatman Timoun ak Fanmi nan New Jersey (DCF) ak kèk lòt sèvis adisyonèl, ofri atravè konte endividyèl yo, k ap sèvi plis pase 600 jèn pa semèn.

Read More

YMCA Newark ak Anviwon li yo

Depi 1881, YMCA Newark la ap reponn ak bezwen kominote a gras ak yon evantay pwogram ak sèvis. Misyon nou se pou ofri posibilite pou epanouyisman endividyèl, devlòpman jèn yo ak fanmi yo e amelyorasyon global kalite lavi nan kominote nou an gras ak pwogram ki enkli sante, lojman, lwazi, edikasyon ak direksyon sosyal.

Nou akonpli misyon nou nan domèn konsantrasyon nou yo:
РDevlòpman Jèn yo
– Lavi Ansante
– Responsabilite Sosyal

Read More

Wynona’s House

Sant pou Defann Timoun Senatè Wynona Lipman lan (ke tout moun konnen sou non Wynona’s House) te kreye nan Newark, New Jersey kòm yon òganizasyon san bi likratif 501(c)3 ke misyon l se pou ede timoun ke te sibi abi oswa ke yo te neglije. Wynona’s House revolisyone pwosesis ke timoun ak fanmi ki dwe fè fas ak konsekans abi ak neglijans andire nan Konte Essex. Nou se yon kolaborasyon plis pase 70 defansè miltidisiplinè k ap ede timoun nan Konte Essex yo ki te sibi abi oswa ke yo te neglije. misyon Wynona’s House se pou fè pwomosyon jistis epi asire gerizon pou timoun ki viktim abi ak neglijans nan Konte Essex.

Read More

Otorite Espò Weequahic Park

Misyon Otorite Espò Weequahic Park la se pou founi timoun yo leson aprantisaj pou yo vin akomode yo ak teknik devlòpman epi fondamantal espòtif yo ak devlòpman konpetans ak leson sou lavi nan konsèvasyon tè vakan.

Read More

Sant pou √ąd Essex ak West Hudson

Envesti nan moun defavorize yo pandan y ap kontwi kominote ki pi solid e ki pi an sante gras ak edikasyon epi otonimizasyon finansye.Gras ak lidèchip nou epi patenarya nou yo, rezidan ki nan 13 minisipalite nou yo gen opòtinite pou yo kreye lavi pi an sante ak aksè ak edikasyn bon kalite epi posibilite pou avansman ekonomik.

Read More

Fondasyon Wight

Pwogram fòmasyon ak anrichisman Bousye Fondasyon Wight lan (STEP) Founi anrichisman akademik pou elèv ki nan klas 8yèm ane nan preparasyon pou admisyon yo nan entèna preparatwa pou inivèsite. Li lokalize nan rejyon New England ak Mid-Atlantic Etazini yo.

Read More

Urban League Konte Essex

Urban League Konte Essex la se yon √≤ganizasyon ki gen pwofesyon√®l, benev√≤l byenveyan ak administrat√® angaje ki konpetan ki bay t√®t yo misyon pou amelyore lavi rezidan defavorize yo nan tout Konte Essex la, nan New Jersey. Nou kw√® nan r√®v Ameriken an ‚Äď ke tout moun ta dwe gen yon op√≤tinite ekitab pou atenn siks√® ak pwosperite gras ak travay di, det√®minasyon epi inisyativ.
Misyon nou pou ede Afwo Ameriken yo ak rezidan iben defavorize yo nan atent otosifizans sosyal ak ekonomik lan ak yon vizyon kominote iben dinamik e pwospè k ap ofri bon anplwa, bon lekòl, ak yon kalite lavi ki renfòse vwazinaj ke yo chwazi yo gras ak valè ekselans, inovasyon entegrite, respè ak kolaborasyon efikas.

Read More

Lame di Sali – Newark

Lame di Sali, yon mouvman entènasyonal, se yon pati evanjelik nan legliz Kretyen inivèsèl la. Mesaj li yo baze sou Bib la. Se yon Bondye lanmou ki dèyè ministè li a. Misyon li se pou preche levanjil Jezi Kri a epi reponn ak bezwen imen yo nan Non l san diskriminasyon.Lami Sali a se yon òganizasyon san bi likratif, ki pa peye taks selon Lwa 501(c)(3) nan Kòd Revni Entèn nan.
Yo pran enpo sou don yo selon dispozitif lwa si l pèmèt sa. Sant Lame Sali a founi asistans espirityèl, sosyal ak emosyonèl pou gason ak fi ki te pèdi abilite yo pou afwonte pwoblèm yo e sibveni ak bezwen yo.Sant yo ofri lojman rezidansyèl, travay ak terapi endividyèl ak an gwoup, tout sa yo nan yon anviwònman sen epi pwòp.

Read More

The North Ward Center Inc.

Misyon Sant Zòn Nò a (North Ward Center) a se pou ranfòse kominote nou an nan kreye opòtinite akademik, soutni sante ak byennèt fanmi yo epi amelyore kalite lavi pou tout rezidan yo. Prensip fonskyònman nou yo se ofri pwogram ki responsab fiskalman ki konstwi fondasyon pou yon kominote ki vyab sou plan ekonomik.

Read More

Bibliyotèk Piblik Newark la (Newark Public Library)

Bibliyotèk Piblik Newark la bay sèvis ak resous esansyèl bay tout moun k ap chèche opòtinite pou konstwi yon lavi miyò.

Bibliyotèk Piblik Newark la transfòme lavi e ranfòse kominote yo atravè sèvis inovan, pwogram ki estimilan epi koleksyon ki enspiran.

Read More