All Devlopman karyè ak Anplwa

Nouvo Kòporasyon Kominotè (New Community Corporation) – NCC

Urban League Konte Essex

Sant Resous pou Fanm Shani Baraka (Shani Baraka Women’s Resource Center)

Òganizasyon Entènasyonal Jèn (International Youth Organization)

Otorite Lojman nan Newark (Newark Housing Authority)

La Casa de Don Pedro

The North Ward Center Inc.

Mezon Entegrite (Integrity House)

Koneksyon Fanmi (Family Connections)

Focus Hispanic Center for Community Development, Inc.